เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 63 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อุยธยา ผู้อำนวยการท่านอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมกับ

  • นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
  • นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ)
  • ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ (AOC)
  • ผู้แทนสายการบิน และผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร

ได้มีการร่วมกันพิจารณาพื้นที่ภายในอาคารระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่ ศคบ. มีมติเห็นชอบ มาตรการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA : STV) “แบบจำกัดจำนวนคน” ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ภายใต้ 3 เงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด

ขอขอบคุณภาพจาก : เชียงใหม่นิวส์
  1. ประสงค์เดินทางมาพักระยะยาว หรือลองสเตย์ภายในประเทศไทย
  2. ยอมรับการปฏิบัติมารตรการด้านสาธารณสุข ที่ประกาศใช้ในประเทศ และต้องตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วันด้วยกัน
  3. ต้องมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยในประเทศไทย ได้แก่
  4. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักหรือโรงพยาบาล เพื่อการกักตัว
  5. หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดที่พักอาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม หรือบ้านพัก 
  6. หลักฐานการชำระเงินดาวของบุคคลต่างด้าวในการซื้อ หรือเช่าที่พักอาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม ที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมาย

ซึ่งเบื้องต้นทาง ทชม. มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน หรือไม่เกินวันละ 400 ราย โดยจะนำข้อสรุปทั้งหมดไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการกำหนดมาตรการปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 90 วัน ตามกำหนดของ วีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ หลังจากนั้นสามารถต่อวีซ่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมทั้งหมดเป็น270 วัน

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 1 Average: 5]