"ประกันสังคม"

“ประกันสังคม” ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนและผู้ประกันตนในการออกใบรับรองแพทย์ – ใบเสร็จรับเงิน เพื่อการดำเนินธุรกรรมออนไลน์และการเบิกจ่ายและประโยชน์ทดแทนที่ง่ายและลดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ลดลง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกังสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขให้มีการนำระบบการออกใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) เข้ามาอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน เพื่อการทำธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังมีการรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพแบบ digital health เพื่อให้การนำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อการทำธุรกรรมต่างๆ

ไม่เพียงแค่นั้นทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานยังร่วมมือกันเพิ่มช่องทางในการออกใบรับรองแพทย์โดยผ่านทาง “หมอพร้อม” เพื่อให้ประชาชนผู้ประกันตนได้รับความสะดวกสบาย และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย ในการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มระบบการขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ครั้งนี้จะส่งผลดีไปยังผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างแน่นอน เพราะในการยื่นหลักฐานประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมจะง่ายมากขึ้นอีกด้วย

ประกันสังคม
เครดิตรูปภาพ : mohpromt

ทั้งนี้ทั้งนั้นใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์จากหมอพร้อมสามารถรองรับการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง การสมัครงาน การลาป่วย การเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ

  • รองรับการใช้งานสำหรับหน่วยบริการทุกสังกัดทั่วระเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลิเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเทคนิคทางการแพทย์
  • ไม่เพียงแค่นั้นยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของเจ้าหน้าที่ และยังสามารถใช้งานผ่านทาง LINE OA และ Application ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ประชาชนยังสะดวกมากขึ้นเพราะ ใบรับรองแพทย์จากหมอพร้อมสามารถออกใบรับรองแพทย์สำหรับตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับใบอนุญาตขับรถ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว การตรวจหาเชื้อโควิด19 รวมไปถึงนอนาคตยังสามารถขอใบขอความคิดเห็นและอื่นๆ จากแพทย์ได้ด้วย (หมายเหตุ สำหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ)

อย่างไรก็ตามประชาชน ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,000 แห่ง ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

และกรณีใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช้ยื่นประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สาขา / ที่ท่านสะดวกได้เลย

ข้อมูลจาก : bangkokbiznews, news.trueid และ komchadluek

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]